Notícies

El dia 3 de gener de 2023, SQVaigua, va començar a subministrar l'aigua potable a Sant Quirze del Vallès

El dia 3 de gener, l’empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU, SQVaigua, ha començat a subministrar l’aigua potable del municipi de Sant Quirze del Vallès. El dia 3 de gener de 2023 l’empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze, SLU., SQVaigua, va iniciar la prestació del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès i va començar a subministrar l’aigua potable a les persones usuàries del servei del municipi.

Per tant, el 2 de gener i vint anys després del seu inici va finalitzar la concessió administrativa del servei municipal amb l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÖ, SL.

Aquest dia va culminar un llarg procés per internalitzar el servei, de forma que l’Ajuntament de sant Quirze del Vallès mitjançant l’empresa 100% municipal, Serveis Municipals Sant Quirze, SLU., SQVaigua, pogués prestar el servei de forma directa sense necessitat de contractar a cap empresa externa com venia succeint fins ara.

Aquest procés es va iniciar el 30 de setembre de 2021 quan el Ple municipal va adoptar els acords d’iniciar l’expedient per a la determinació de la forma de gestió del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès i de constituir una Comissió d’estudi, encarregada d’elaborar la Memòria de formes de gestió i el Projecte i Reglament del servei.

El 26 de maig de 2022, el Ple municipal L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va aprovar definitivament la memòria justificativa, el projecte i el reglament del servei, l’exercici de l’activitat econòmica, i la prestació del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès en la forma de gestió directa.

El 31 de març de 2022, el ple municipal, va aprovar inicialment la constitució de l’entitat mercantil de capital cent per cent titularitat de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, anomenada “Serveis Municipals Sant Quirze, S.L.U” i els seus estatuts reguladors. Aquesta aprovació inicial va esdevenir definitiva en no presentar-se al·legacions ni reclamacions, i els estatuts van ser publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’1 de juny de 2022, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 2 de juny de 2022.

Els estatuts de la societat preveuen com a objecte social (article 2) la realització de les activitats següents:

a) La gestió i administració integral del cicle de l’aigua, destinada a qualsevol ús, al municipi de Sant Quirze del Vallès. Aquest objecte inclou, en tot cas, la captació, potabilització, regulació, distribució i subministrament dels recursos hidràulics, fins a la recollida, tractament i retorn al medi de les aigües residuals degudament tractades.

b) La prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle integral de l’aigua, així com la construcció, explotació, conservació i gestió del funcionament de plantes i instal·lacions destinades a aquest cicle de l’aigua, i el tractament, recollida, recuperació i eliminació dels seus residus i la venda, compra i cessió dels subproductes resultants.

c) La construcció, manteniment i explotació de les xarxes de distribució d’aigua potable i de recollida d’aigües residuals.

d) La gestió integral del clavegueram del municipi, incloent-hi l’execució de les obres necessàries de connexió, i la depuració d’aigües residuals. En la gestió i desenvolupament del seu objecte social s’inclou també el cobrament de tot tipus de preus, taxes, impostos o qualsevol altra figura tributària, quan estigui facultada per a realitzar-la en virtut de conveni, delegació, atribució legal, o qualsevol altre títol habilitant, de qualsevol administració pública o organisme dependent, quedant excloses les potestats que resultin incompatibles amb la naturalesa jurídica de l’empresa”

Així mateix, l’article 1 preveu la condició de “Serveis Municipals Sant Quirze, S.L.U” de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament, com a requisit indispensable per a poder optar a la prestació de possibles serveis encomanats per aquest últim.

El 27 d’octubre de 2022, el ple municipal, va acordar aprovar el text de l’encàrrec per part de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a l’entitat mercantil de la seva titularitat anomenada Serveis Municipals Sant Quirze, SLU, de la prestació del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques que acompanya l’acord.

Així doncs, des del dia 3 de gener de 2023, el Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès ha tornat a ser gestionat directament per l’Ajuntament per mitjà de la seva empresa 100% municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU., SQVaigua.

Retorn a l’estat d’exepcionalitat per sequera.

El Govern ha aixecat l’estat d’emergència de sequera per a l’àrea de Barcelona i de Girona, passant des de dilluns a la fase d’excepcionalitat. La pluja dels darrers dies s’ha fet notar als embassaments i això ha permès relaxar algunes restriccions. 15/05/2024.

Quines són les restriccions per excepcionalitat?

Els 202 municipis que depenen del sistema Ter-Llobregat passaran a l’anterior fase, la d’excepcionalitat per sequera.

Els municipis afectats per aquesta nova fase, entre ells Sant Quirze del Vallès, podran disposar de 230 litres per habitant i dia, en comptes dels 200 que estipulava l’emergència. A continuació detallem les restriccions:

. 230 litres per habitant i dia a l’entrada del sistema. Per a l’ús domestic correspon a uns 100 litres per persona i dia, però es recomana reduir aquest consum.

. Es redueix l’ús d’aigua per a reg agrícola al 40% (en emergència era del 80%)
. Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials (en emergència era del 25%)
. Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius
. Reducció del 30% en els usos ramaders (en emergència era del 50%)
. Prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota a gota o en regadora).
. Prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o amb aigües reutilitzades.
. Prohibit netejar carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.

Piscines
• No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.
• Tampoc es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d’aigua.
• Amb sistema de recirculació, es poden omplir en les quantitats mínimes indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària les piscines d’ús públic i les piscines d’ús privat de comunitats de propietaris, agroturisme, col·legis majors i similars. També les piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d’educació especial.
• Es permet l’ompliment i el reompliment de les piscines unifamiliars destinades al bany de persones amb una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.
• Als centres educatius, és permès l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

Dutxes dels equipaments municipals

La situació d’emergència permetrà reobrir les dutxes dels equipaments municipals. Les persones usuàries del Complex Esportiu (pista annexa, camp de futbol, poliesportiu) i gimnàs municipal, així com de la zona esportiva de les Fonts podran fer servir les dutxes de dilluns a divendres. Els caps de setmana també romandran obertes per als partits, tant federats com ordinaris.
L’Ajuntament, però, fa una crida a la ciutadania a fer un ús responsable d’aquesta aigua.

Podeu consultar el BAN que ha emès l’Ajuntament en relació a la sequera.

El web de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès compta amb un espai de sequera amb tota la informació relacionada.

Per més informació podeu consultar la nostre web https://sqvaigua.cat/, la web municipal https://www.santquirzevalles.cat/temes/pla-de-sequera-i-estalvi-aigua i la web de la Generalitat de Catalunya https://sequera.gencat.cat/ca/inici/.

Declarat l’estat d’emergència per sequera.

El govern de la Generalitat de Catalunya per mitjà de l'Agència Catalana de l'Aigua ha decretat l'estat d'emergència 1 per sequera hidrològica (DOGC núm. 9093 de 2/2/2024) a la conca dels rius Ter-Llobregat, que és la que abasteix la població de Sant Quirze del Vallès. Per això, volem informar-vos de les restriccions que són aplicables en aquesta fase i que han entrat en vigor el dia 2 de febrer de 2024. Aquest estat afecta 202 municipis de les comarques de Barcelona i Girona i Sant Quirze del Vallès es troba entre aquests. Es tracta de l’escenari de restriccions més dur que preveu el Pla de sequera aprovat ara fa quatre anys i que compta amb tres nivells. De moment, s’ha entrat en la fase 1, tot i que si els nivells dels pantans continuen baixant, les mesures podrien ser més contundents.

En aquesta fase d’emergència 1, s’estableix que el consum màxim per habitant i dia global del municipi és de 200 litres. Aquesta xifra inclou els usos no domèstics, és a dir, són els litres màxims que entraran als dipòsits del nostre municipi i amb els que s’hauran de cobrir totes les necessitats del nostre poble: les domèstiques, les comercials, industrials, serveis comunitaris i municipals.

L’estat d’emergència obliga als ajuntaments a limitar el consum màxim per persona i dia. Les restriccions són les següents:

L’estat d’emergència per sequera obliga a un consum domèstic màxim de 100 litres per habitant i dia per a l’ús domèstic a Sant Quirze del Vallès

Això respon a que el volum d’aigua que entri al dipòsit municipal per a l ‘abastament de la població no pot superar els 200 litres per habitant i dia. Però aquests 200 litres inclouen les activitats econòmiques i comercials, així com totes les que es desprenen del manteniment del poble i dels equipaments comunitaris i municipals. Per això, el volum màxim que pot consumir una persona cada dia ha de ser de 100 litres per a l’ús domèstic.

Al desglossament de la factura de SQVaigua podreu veure que hi ha 4 trams. En aquesta fase d’emergència 1, no es pot arribar a superar el Tram 1 de l’ús domèstic.

El Tram 1 equival a la quantitat de 100 litres per persona i dia o 6.000 litres (6M3) per persona, cada 2 mesos. Podeu veure els consums màxims per unitats familiars, en aquests exemples:

·         Família de fins a 3 membres: Tram 1, fins a 18 m3 d’aigua (18.000 litres cada 2 mesos).

·         Família de 4 membres: Tram 1, fins a 24 m3 d’aigua (24.000 litres cada 2 mesos).

·         Família de 5 membres: Tram 1, fins a 30 m3 d’aigua (30.000 litres cada 2 mesos).

Els trams 2, 3 i 4 superen en molt els límits fixats en la fase d’emergència 1 i podran ser motiu d’una sanció de fins a 3.000 euros.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració per fer ús responsable de l’aigua, un bé tan escàs i necessari, i ens posem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment.

Sant Quirze tancarà les dutxes dels equipaments municipals

Una de les mesures més importants que Sant Quirze aplicarà amb motiu de l’activació de la fase d’emergència és el tancament de les dutxes dels equipaments esportius municipals de dilluns a divendres. Així, les persones usuàries del Complex Esportiu (Pista annexa, camp de futbol, poliesportiu) i gimnàs municipal, així com de la zona esportiva de les Fonts es trobaran aquests equipaments tancats de dilluns a divendres. Els caps de setmana, les dutxes es podran fer servir pels partits dels equips federats.

Altres limitacions

Neteja de carrers i mobiliari urbà: Estarà prohibida la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, excepte si existeix risc sanitari, d’accident o incendi. Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Reg de zones verdes i jardins, públics i privats: Prohibit el reg, excepte per la supervivència d’arbrat i jardins botànics públics.

Piscines públiques, privades, comunitàries

Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, de:

. Piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reompliment (tancament de dutxes o altres).

. Piscines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada. Estan obligades a tancar les dutxes per compensar el seu ús.

Està permès l’ompliment i reompliment parcial de:

. Piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals, residències i centres d’educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, així com també en piscines particulars destinades al bany de persones que disposen d’una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.

. Piscines d’aigua de mar: es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament (ja que poden malmetre el funcionament de les depuradores).

Fonts ornamentals

Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua excepte els refugis de fauna en perill d’extinció o destinats a la recuperació de les espècies autòctones, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aiuga indispensable procedent de la regeneració o del freàtic.

Quanta aigua gastem amb cada acció que fem a casa?

Aquí podeu veure quina despesa té cada acció quotidiana. Són accions que fem cada dia i que poden fer que es redueixi el consum.

-Rentar-nos les mans o les dents: 1,5 l al dia.

-Rentar-nos les mans o les dents sense tancar l’aixeta: 30 l

-Afaitar-se i, sobretot, aclarir-lo: Pot arribar a més de 70 litres

-Una dutxa: 50 litres, cada 5 minuts

-Una banyera: 15-250 litres

-Posar el rentavaixelles: Entre 18 i 50 l

-Rentar els plats a mà: Entre 15 i 30 litres

-Cuinar: 8 litres

-Posar la rentadora: Fins a 100 litres d’aigua

-Descarregar la cisterna: 10-15 l

-Mitja descàrrega de cisterna: 6 l. Sencera: 10 l

Per més informació podeu consultar la nostre web https://sqvaigua.cat/, la web municipal https://www.santquirzevalles.cat/temes/pla-de-sequera-i-estalvi-aigua i la web de la Generalitat de Catalunya https://sequera.gencat.cat/ca/inici/.

Sant Quirze entra en preemergència de sequera

La Generalitat ha decretat aquest estat que implica reduir el consum a 210 litres per persona i dia. La Generalitat va decretar el passat 24 de novembre de 2023 (publicat al DOGC el 28 de novembre de 2023) l’entrada en preemergència per sequera a un total de 202 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta d’aquelles poblacions que beuen dels embassaments dels rius Ter i Llobregat, entre elles, Sant Quirze del Vallès. La mesura afecta sis milions de persones de 14 comarques. L’activació de la preemergència, a més de comportar restriccions, és una crida per forçar l’estalvi abans d’arribar al llindar d’emergència (16% d’aigua dels embassaments) i així allunyar la posada en marxa de restriccions més crítiques.

Aquest nou escenari, que no estava previst al Pla Especial de Sequera del govern, és una reacció a la manca de pluges persistent que pateix el territori. Les mesures més destacades que es contemplen són:

– Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no podran superar els 210 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials. Això vol dir un consum domèstic màxim de 100 litres per persona i dia.

– El reg de gespa quedarà prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 200 m3/ha/mes i complint la resta de limitacions que determini l’ens local. Es permetrà el reg de supervivència per a l’arbrat, amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 a 8 hores, i només mitjançant reg gota a gota o regadora. 

– Les piscines privades d’ús individual o unifamiliar continuaran sense poder omplir-se, ni les que no tinguin sistemes de recirculació d’aigua. Només es permetrà el reompliment parcial o primer ompliment de piscines d’ús públic en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

– Queda prohibida la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. 

– Els vehicles només es podran rentar en establiments comercials dedicats a aquesta activitat, que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua, tret dels casos de necessitat per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. 

– Finalment, queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment.

De manera complementària el Govern ha anunciat dotze mesures addicionals i urgents per incidir en un major volum d’estalvi. Podeu consultar-les, així com les darreres novetats respecte la sequera, en aquest enllaç: 

https://sequera.gencat.cat/ca/estat-actual/novetats-sequera/

Actuació en situació d'alerta i eventual sequera

El passat 25 de novembre de 2022 es va declarar l'entrada en Estat de sequera pluviomètrica extrema i d'alerta per sequera hidrològica a Sant Quirze del Vallès i es van adoptar mesures en relació a l’ús de l’aigua.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8801 de 25 de novembre de 2022 ha publicat la RESOLUCIÓ ACC/3687/2022, de 22 de novembre, per la qual s'actualitzen els estats de sequera pluviomètrica en un total de 10 unitats d'explotació i es declara l'alerta per sequera hidrològica a les unitats d'explotació de l'embassament de Darnius Boadella, embassaments del Ter-Llobregat, embassaments del Ter i embassaments del Llobregat.

D’acord amb el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, aprovat el 8 de gener per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya (ACORD GOV/1/2020) i publicat el dia 10 de gener de 2020 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8039) Sant Quirze del Vallès es troba adscrit a la unitat d’explotació Embassaments Ter-Llobregat.

Per tant, a partir del 25 de novembre de 2022 es declara l’entrada en Estat de sequera pluviomètrica extrema i d’alerta per sequera hidrològica a Sant Quirze del Vallès i s’adopten mesures en relació a l’ús de l’aigua.

La declaració d’alerta per sequera al sistema del Ter-Llobregat i a la conca de la Muga, que abasteix 202 municipis, incloent-hi l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’aplica a 514 municipis, territori que representa una població de 6,7 milions d’habitants.

Després d’un parell d’anys de manca de pluges, les reserves dels embassaments de les conques internes es troben al 33% de la seva capacitat.

La situació de sequera ens obliga a prendre consciència i aplicar mesures instant a la ciutadania a extremar l’eficiència de l’ús de l’aigua i fer una crida a la responsabilitat i solidaritat que asseguri el compliment d’aquestes normes.

Les restriccions

L’escenari d’alerta preveu l’aplicació de les primeres mesures per reduir els consums en usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics.

Pel que fa als usos d’abastament domèstic, s’estableixen limitacions particulars per a determinats usos urbans que han de complir tots els municipis com les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d’ompliment de fonts ornamentals, la prohibició a particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, les limitacions en l’ompliment de piscines, la limitació en la neteja de vehicles, entre d’altres.

El dia 30 de novembre de 2022, l’alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va fer saber, per mitjà d’un BAN “Sobre l’entrada en estat de sequera pluviomètrica extrema i d’alerta per sequera hidrològica a Sant Quirze del Vallès” les mesures que cal atendre en relació a l’ús de l’aigua establertes al Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) (https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=865417)

El contingut del BAN és el següent: Ban sequera SQV

Infografia Alerta Restriccions Sequera

Consulteu el contingut de Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-sequera/

Consulteu també el portal de la sequera https://sequera.gencat.cat/ca/inici/

SQVaigua, ofereix feina per personal tècnic, administratiu i oficials de la seva brigada

L’empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU, SQVaigua, inicia els tràmits per la constitució de tres borses de treball, personal tècnic, administratiu i operaris, per contractar el personal necessari per completar la seva plantilla.

Per poder completar la plantilla de persones treballadores de l’Empresa 100% municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU, SQVaigua, s’han iniciat els tràmits per la constitució de...

…tres borses de treball, una de personal tècnic, una de personal administratiu i una de personal operaris per la seva brigada d’obres i instal·lacions.

· Borsa de treball de Tècnic/a superior (grup professional 5).

· Borsa de treball d’Administratius/ves (grup professional 2.A).

· Borsa de treball d’Oficials 1a (Grup Professional 2.A).

La convocatòria de les borses de treball es va publicar al Butlletí oficial de la província de Barcelona BOPB el passat dimecres 23 de novembre de 2022 i el termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 23,59 hores del dia 05/12/2022.

Les bases que regeixen el procés selectiu les podreu trobar a l’enllaç següent, https://seu.santquirzevalles.cat/sqvaigua o directament al BOPB https://bop.diba.cat/anunci/3340536/aprovacio-de-les-bases-i-la-convocatoria-dels-processos-selectius-per-a-la-constitucio-de-tres-borses-de-treball-d-administratius-ves-d-oficials-1a-de-la-brigada-i-de-tecnics-ques-superiors-ajuntament-de-sant-quirze-del-valles-sant-quirze-serveis-municipals-sl

SQVaigua, ha adquirit un vehicle elèctric YoYo de dues places, per tasques d'inspecció

L’empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU, SQVaigua, ha adquirit un vehicle elèctric de dues places, un YoYo dissenyat per Xef, per les tasques d’inspecció del personal de l’empresa.