Notícies

El dia 3 de gener de 2023, SQVaigua, ha començat a subministrar l'aigua potable a Sant Quirze del Vallès

El dia 3 de gener, l’empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU, SQVaigua, ha començat a subministrar l’aigua potable del municipi de Sant Quirze del Vallès. El dia 3 de gener de 2023 l’empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze, SLU., SQVaigua, va iniciar la prestació del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès i va començar a subministrar l’aigua potable a les persones usuàries del servei del municipi.

Per tant, el 2 de gener i vint anys després del seu inici va finalitzar la concessió administrativa del servei municipal amb l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÖ, SL.

Aquest dia va culminar un llarg procés per internalitzar el servei, de forma que l’Ajuntament de sant Quirze del Vallès mitjançant l’empresa 100% municipal, Serveis Municipals Sant Quirze, SLU., SQVaigua, pogués prestar el servei de forma directa sense necessitat de contractar a cap empresa externa com venia succeint fins ara.

Aquest procés es va iniciar el 30 de setembre de 2021 quan el Ple municipal va adoptar els acords d’iniciar l’expedient per a la determinació de la forma de gestió del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès i de constituir una Comissió d’estudi, encarregada d’elaborar la Memòria de formes de gestió i el Projecte i Reglament del servei.

El 26 de maig de 2022, el Ple municipal L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va aprovar definitivament la memòria justificativa, el projecte i el reglament del servei, l’exercici de l’activitat econòmica, i la prestació del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès en la forma de gestió directa.

El 31 de març de 2022, el ple municipal, va aprovar inicialment la constitució de l’entitat mercantil de capital cent per cent titularitat de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, anomenada “Serveis Municipals Sant Quirze, S.L.U” i els seus estatuts reguladors. Aquesta aprovació inicial va esdevenir definitiva en no presentar-se al·legacions ni reclamacions, i els estatuts van ser publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’1 de juny de 2022, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 2 de juny de 2022.

Els estatuts de la societat preveuen com a objecte social (article 2) la realització de les activitats següents:

a) La gestió i administració integral del cicle de l’aigua, destinada a qualsevol ús, al municipi de Sant Quirze del Vallès. Aquest objecte inclou, en tot cas, la captació, potabilització, regulació, distribució i subministrament dels recursos hidràulics, fins a la recollida, tractament i retorn al medi de les aigües residuals degudament tractades.

b) La prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle integral de l’aigua, així com la construcció, explotació, conservació i gestió del funcionament de plantes i instal·lacions destinades a aquest cicle de l’aigua, i el tractament, recollida, recuperació i eliminació dels seus residus i la venda, compra i cessió dels subproductes resultants.

c) La construcció, manteniment i explotació de les xarxes de distribució d’aigua potable i de recollida d’aigües residuals.

d) La gestió integral del clavegueram del municipi, incloent-hi l’execució de les obres necessàries de connexió, i la depuració d’aigües residuals. En la gestió i desenvolupament del seu objecte social s’inclou també el cobrament de tot tipus de preus, taxes, impostos o qualsevol altra figura tributària, quan estigui facultada per a realitzar-la en virtut de conveni, delegació, atribució legal, o qualsevol altre títol habilitant, de qualsevol administració pública o organisme dependent, quedant excloses les potestats que resultin incompatibles amb la naturalesa jurídica de l’empresa”

Així mateix, l’article 1 preveu la condició de “Serveis Municipals Sant Quirze, S.L.U” de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament, com a requisit indispensable per a poder optar a la prestació de possibles serveis encomanats per aquest últim.

El 27 d’octubre de 2022, el ple municipal, va acordar aprovar el text de l’encàrrec per part de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a l’entitat mercantil de la seva titularitat anomenada Serveis Municipals Sant Quirze, SLU, de la prestació del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques que acompanya l’acord.

Així doncs, des del dia 3 de gener de 2023, el Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès ha tornat a ser gestionat directament per l’Ajuntament per mitjà de la seva empresa 100% municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU., SQVaigua.

Actuació en situació d'alerta i eventual sequera

El passat 25 de novembre de 2022 es va declarar l'entrada en Estat de sequera pluviomètrica extrema i d'alerta per sequera hidrològica a Sant Quirze del Vallès i es van adoptar mesures en relació a l’ús de l’aigua.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8801 de 25 de novembre de 2022 ha publicat la RESOLUCIÓ ACC/3687/2022, de 22 de novembre, per la qual s'actualitzen els estats de sequera pluviomètrica en un total de 10 unitats d'explotació i es declara l'alerta per sequera hidrològica a les unitats d'explotació de l'embassament de Darnius Boadella, embassaments del Ter-Llobregat, embassaments del Ter i embassaments del Llobregat.

D’acord amb el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, aprovat el 8 de gener per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya (ACORD GOV/1/2020) i publicat el dia 10 de gener de 2020 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8039) Sant Quirze del Vallès es troba adscrit a la unitat d’explotació Embassaments Ter-Llobregat.

Per tant, a partir del 25 de novembre de 2022 es declara l’entrada en Estat de sequera pluviomètrica extrema i d’alerta per sequera hidrològica a Sant Quirze del Vallès i s’adopten mesures en relació a l’ús de l’aigua.

La declaració d’alerta per sequera al sistema del Ter-Llobregat i a la conca de la Muga, que abasteix 202 municipis, incloent-hi l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’aplica a 514 municipis, territori que representa una població de 6,7 milions d’habitants.

Després d’un parell d’anys de manca de pluges, les reserves dels embassaments de les conques internes es troben al 33% de la seva capacitat.

La situació de sequera ens obliga a prendre consciència i aplicar mesures instant a la ciutadania a extremar l’eficiència de l’ús de l’aigua i fer una crida a la responsabilitat i solidaritat que asseguri el compliment d’aquestes normes.

Les restriccions

L’escenari d’alerta preveu l’aplicació de les primeres mesures per reduir els consums en usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics.

Pel que fa als usos d’abastament domèstic, s’estableixen limitacions particulars per a determinats usos urbans que han de complir tots els municipis com les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d’ompliment de fonts ornamentals, la prohibició a particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, les limitacions en l’ompliment de piscines, la limitació en la neteja de vehicles, entre d’altres.

El dia 30 de novembre de 2022, l’alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va fer saber, per mitjà d’un BAN “Sobre l’entrada en estat de sequera pluviomètrica extrema i d’alerta per sequera hidrològica a Sant Quirze del Vallès” les mesures que cal atendre en relació a l’ús de l’aigua establertes al Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) (https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=865417)

El contingut del BAN és el següent: Ban sequera SQV

Infografia Alerta Restriccions Sequera

Consulteu el contingut de Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-sequera/

Consulteu també el portal de la sequera https://sequera.gencat.cat/ca/inici/

SQVaigua, ofereix feina per personal tècnic, administratiu i oficials de la seva brigada

L’empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU, SQVaigua, inicia els tràmits per la constitució de tres borses de treball, personal tècnic, administratiu i operaris, per contractar el personal necessari per completar la seva plantilla.

Per poder completar la plantilla de persones treballadores de l’Empresa 100% municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU, SQVaigua, s’han iniciat els tràmits per la constitució de...

…tres borses de treball, una de personal tècnic, una de personal administratiu i una de personal operaris per la seva brigada d’obres i instal·lacions.

· Borsa de treball de Tècnic/a superior (grup professional 5).

· Borsa de treball d’Administratius/ves (grup professional 2.A).

· Borsa de treball d’Oficials 1a (Grup Professional 2.A).

La convocatòria de les borses de treball es va publicar al Butlletí oficial de la província de Barcelona BOPB el passat dimecres 23 de novembre de 2022 i el termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 23,59 hores del dia 05/12/2022.

Les bases que regeixen el procés selectiu les podreu trobar a l’enllaç següent, https://seu.santquirzevalles.cat/sqvaigua o directament al BOPB https://bop.diba.cat/anunci/3340536/aprovacio-de-les-bases-i-la-convocatoria-dels-processos-selectius-per-a-la-constitucio-de-tres-borses-de-treball-d-administratius-ves-d-oficials-1a-de-la-brigada-i-de-tecnics-ques-superiors-ajuntament-de-sant-quirze-del-valles-sant-quirze-serveis-municipals-sl

SQVaigua, ha adquirit un vehicle elèctric YoYo de dues places, per tasques d'inspecció

L’empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU, SQVaigua, ha adquirit un vehicle elèctric de dues places, un YoYo dissenyat per Xef, per les tasques d’inspecció del personal de l’empresa.