Pressupostos, plans d’actuacions i inversions, memòries i auditories

Cada any l’empresa municipal Serveis Municipals Sant PQuirze, SLU – SQVaigua aprova el seu Pressupost i el Pla d’actuacions i inversions.  Una vegada finalitzat l’exercici pressupostari, es redacta la Memòria anual i s’encarrega un Informe d’auditoria independent dels comptes anuals mitjançant una empresa externa experta.