Donar-se d'alta

  Per contractar el subministrament necessitem les següents dades i documentació.


  * Nom i cognoms, o raó social, del nou titular:


  * NIF, CIF o NIE (en cas de persones estrangeres):

  * Adreça de subministrament:


  * Número:


  Escala:


  Pis:


  Porta:


  * Codi postal:


  * Població:


  * Telèfon de contacte: (preferiblement, que sigui un mòbil)

  * Vol rebre les factures de consum d’aigua per correu electrònic?
  No

  En cas afirmatiu, recordi que, a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que si canvia d’adreça electrònica ens ho ha de notificar.

  * Correu electrònic:

  Adreça de correspondència:


  Número:


  Escala:


  Pis:


  Porta:


  Codi postal:


  Població:

  * Nom i cognoms o raó social de la persona propietària de l’immoble:

  * Tipus d’ús:
  DomèsticComercialIndustrialAltres

  Segons el que preveu la Llei 18/2007, de 28 de desembre, sobre el dret a l’habitatge, i el Decret 55/2009, de 7 d’abril (DOGC 5357, de 9 d’abril), del Departament de Medi Ambient i Habitatge del Govern de la Generalitat de Catalunya, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, les empreses subministradores han d’exigir la cèdula d’habitabilitat (qualificació definitiva en el cas d’habitatges amb protecció oficial destinats a primera ocupació) per contractar un nou subministrament i incorporar una còpia en l’expedient de contractació.

  Qui demani aquest tràmit ha d’acreditar la titularitat de l’immoble o habitatge, o el seu arrendament. Així, doncs, la documentació necessària que s’ha d’adjuntar per poder contractar el subministrament és:

  Per a ús domèstic (Cost variable. Demanar informació al 931.188.893 o a: contacte@sqvaigua.cat)
  - NIF del nou titular del contracte PER LES DUES CARES
  - Còpia de l’escriptura de compra (mínim des de la pàgina 1 fins a referència cadastral incloses) o del contracte de lloguer signat
  - Cèdula d’habitabilitat definitiva
  - Butlletins d’instal·lació.
  - Llicència de primera ocupació.
  - Joc complert de plànols.

  Per a ús comercial, industrial i d’obres (Cost variable. Demanar informació al 931.188.893 o a: contacte@sqvaigua.cat)
  - Persones jurídiques: còpia del NIF de la societat
  - Persones físiques: NIF del nou titular del contracte PER LES DUES CARES, i còpia de l’escriptura de compra (mínim des de la pàgina 1 fins a referència cadastral incloses) o del contracte de lloguer signat
  - Butlletins d’instal·lació.
  - Llicència d’activitats o comunicació prèvia.
  - Joc complert de plànols.

  Per a provisional d’obres
  - Permís d’obres
  - Joc complert de plànols.
  - Persones jurídiques: còpies de les escriptures de constitució de la societat i de poders.
  - Còpia de l’escriptura de compra (mínim des de la pàgina 1 fins a referència cadastral incloses) o del contracte de lloguer signat.

  Per a ús d’incendis
  - Persones jurídiques: còpies de les escriptures de constitució de la societat i de poders
  - Carta indicant número de mànegues a alimentar i tipus
  - Còpia de l’escriptura de compra (mínim des de la pàgina 1 fins a referència cadastral incloses) o del contracte de lloguer signat.

  * DNI per davant i darrere / NIF de la societat

  * Document addicional (còpia de l’escriptura de compra, contracte de lloguer, còpies de les escriptures de constitució de la societat i de poders)

  Indiqui les seves dades bancàries per domiciliar el pagament:

  * Titular del compte:
  * Nom de l’entitat:
  * Introdueix el teu número IBAN (24 dígits sense espais):

  * En quin idioma vol rebre la documentació? CatalàCastellà

  Una vegada hagi sol·licitat una alta de subministrament, si la finca ja disposa de connexió externa a la xarxa i la bateria de comptadors està en servei, s’instal·larà el comptador en un termini màxim de dos dies laborables a partir de la formalització del contracte.

  * El present tràmit comporta una obligació del pagament de les tarifes aprovades: Ho accepto

  El termini de desistiment del servei, per part del client, conclourà als 14 dies naturals comptats a partir de la celebració del contracte.

  L’USUARI/A autoritza el tractament de les seves dades per a la comercialització d’altres serveis i activitats i per tal de poder-li remetre, per correu postal, per correu electrònic i per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, informació i publicitat sobre els esmentats serveis i activitats:

  L’informem que tractarem les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’alta, la prestació del servei, i si ho autoritza per l’enviament de comunicacions comercials. El responsable del tractament és l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallés. La base jurídica que legitima el tractament és l’execució del contracte i consentiment de l’interessat. Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació pot dirigir un escrit adjuntant el seu document d’identificació a l’adreça postal C/ Pintor Vila Puig, 49, baixos, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona o a l’adreça electrònica dpd@sqvaigua.cat. Per a més informació pot consultar la nostra Política de Privacitat.