Canvi de nom del titular

  El nou titular es subroga en la posició contractual de l'anterior titular, assumint tots els drets i obligacions.

  Aquest tràmit per la web pot tenir una demora de màxim 7 dies laborables. Si s’hagués de fer de manera immediata, caldrà fer-ho personalment a les nostres oficines.

  Per realitzar un canvi de titularitat del contracte necessitem les següents dades i documentació:

  * Número de contracte:

  * Adreça de subministrament:


  * Número:


  Escala:


  Pis:


  Porta:


  * Codi postal:


  * Població:

  * Nom i cognoms o raó social del nou titular:

  * DNI/NIF o permís de residència (en cas de persones estrangeres) del nou titular:

  * Telèfon de contacte: (preferiblement, que sigui un mòbil)

  * Vol rebre les factures de consum d’aigua per correu electrònic?
  No

  En cas afirmatiu, recordi que, a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que si canvia d’adreça electrònica ens ho ha de notificar.

  * Correu electrònic:

  Dades de correspondència (en cas de no haver demanat la factura electrònica i de ser diferent de l’adreça de subministrament)

  Adreça de correspondència:


  Número:


  Escala:


  Pis:


  Porta:


  Codi postal:


  Població:

  Qui demani aquest tràmit, cal que acrediti la titularitat de l'immoble o habitatge i per tant, la documentació necessària que s’ha d’adjuntar per poder contractar el subministrament és:

  Per a ús domèstic
  - NIF del nou titular del contracte PER LES DUES CARES
  - Còpia de l’escriptura de compra (mínim des de la pàgina 1 fins a referència cadastral incloses) o del contracte de lloguer signat

  Per a ús comercial, industrial i d’obres
  - NIF del nou titular del contracte PER LES DUES CARES
  - Còpia de l’escriptura de compra (mínim des de la pàgina 1 fins a referència cadastral incloses) o del contracte de lloguer signat

  Per a ús d’incendis
  - Persones jurídiques: còpia del NIF de la societat i el projecte contra-incendis, en format pdf

  Lectura del comptador
  Per realitzar aquesta gestió és necessari que ens enviïn una fotografia de la lectura del comptador del moment del canvi de titularitat. En cas contrari hauran d’assumir com a consum propi el que resulti de la lectura que es faci en el moment de la facturació.

  * La documentació...

  L’adjunto escanejada

  Indiqui les seves dades bancàries per domiciliar el pagament:

  Titular del compte:
  Nom de l'entitat:
  Introdueix el teu número IBAN (24 dígits sense espais):

  * En quin idioma vol rebre la documentació? CatalàCastellà

  L’USUARI/A autoritza el tractament de les seves dades per a la comercialització d’altres serveis i activitats i per tal de poder-li remetre, per correu postal, per correu electrònic i per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, informació i publicitat sobre els esmentats serveis i activitats:

  L’informem que tractarem les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud de canvi de nom del titular i si ho autoritza per l’enviament de comunicacions comercials. El responsable del tractament és l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallés. La base jurídica que legitima el tractament és l’execució del contracte i consentiment de l’interessat. Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació pot dirigir un escrit adjuntant el seu document d’identificació a l’adreça postal C/ Pintor Vila Puig, 49, baixos, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona o a l’adreça electrònica dpd@sqvaigua.cat. Per a més informació pot consultar la nostra Política de Privacitat.